تب

مهارت زندگی

جلسه هشتم :تماس ایمن – تماس غیر ایمن – مراقبت از اندام خصوصی

جلسه نهم : شناخت ویژگی خود و ویژگی جسمانی و آگاهی به خودشان (رنگ چشم – قد –رنگ موها )

جلسه دهم : شناخت وِیژگی منفی و نقاط ضعف 

جلسه یازدهمصبر و بردباری

جلسه دوازدهم :شناخت احساسات اصلی خشم /غم / خوشحالی / ترس

جلسه سیزدهم: مرور شناخت 4 احساس اصلی

جلسه چهاردهم :در هر موقعیتی چه احساسی داریم

سلامت خانواده سلامت جامعه