تب

مهارت زندگی

جلسه پانزدهم : شناخت احساس عصبانیت –

جلسه شانزدهم: احساس عصبانیت چه تغیراتی در بدن ما بوجود می آورد

جلسه هفدهم : داستان لاکی عصبانی میشود

جلسه هجدهم :راهکارهای رفتاری در کنترل عصبانیت

جلسه نوزدهم: راهکارهای رفتاری و کنترل خشم وعصبانیت

جلسه بیستم: ادامه راهکارهای رفتاری  :1- نفس عمیق کشیدن 2- مشت زدن به بالشت 3-رفتن در لاک4- صحبت راجب مشکل 5- آب خوردن

جلسه بیست یکم :جمع بندی راهکارها و رفتارهای جایگزین برای احساس خشم

شعار زندگی ماه آذر

احترام

-معاینه دندان نوگلان توسط دندان پزشک خانم دکتر آتوسا علی آبادی

2- حضور کارشناس تغذیه در مهد کودک و صحبت در ارتباط با مواد غذایی مفید برای بینایی

3- جلسه مشاوره روانشمناسی با حضور خانم دکتر سلیمی با عنوان اجتماعی شدن کودکان و اشتباهات تربیتی والدین

4- برگزاری تاتر خلاق با حضور عمو کاظمی و عمو رسول با عنوان یلدا – خانواده

5- حضور کارشناسان سنجش بینایی و ویزیت چشم نوگلان با دستگاه

6- گرفتن عکس با سوژه یلدا